Generalforsamlingen tirsdag den 3. marts 2020 kl. 19.00

Aftenen startede med koncert med sopran Marian Mikkelsen, der akkompagnerede sig selv på både harpe, fløjte og piano. Hun sang dejlige sange fra både den danske sangskat og fra musical- og det klassiske repertoire. Hun var et livsstykke i sig selv. Det er forhåbentlig ikke sidsste gang hun besøger Langå Koncertforening.

 Selve Generalforsamlingen startede kl. ca. 20.00. Herunder bliver der lidt vådt og tørt til ganen.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen indkaldes i lokalaviser med mindst 2 ugers varsel, samt i foreningens nyhedsmail til medlemmerne.

 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned. Regnskabsåret

er 1/3 – 28 (29)/2. 

Dagsorden 2020 med referat:

Formanden bød velkomme og udtrykte glæde over at der var ca. 70 fremmødte medlemmer.

Han roste også koncerten med Marian Mikkelsen særdeles meget. 

  1. Valg af dirigent og stemmetællere. Knud Erik Christensen drigent
  2. Formandens beretning. (JBA). Der var ros for gode arrangementer. Beretningen enstemmigt vedtaget.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt fastsættelse af kontingent. (KN). Ingen bemærkninger og enstemmigt godkendt. Kontingent vedtaget til 100 kr. Budget fremlagt
  4. Kommende arrangementer, repertoireplan for 2020/21 gennemgået. (JBA)
  5. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingeden. Forslag fra Bestyrelsen - Vedtægtsændring: I afsnittet "Medlemsskab" slettes sidste punktum - "der skal være betalt kontingent senest 1. september for at have stemmeret på førstkommende generalforsamlig". Forslag vedtaget.
  6. Valg af bestyrelse (mindst 5 og højest 7 medlemmer). Følgende er på valg for 2 år: Kurt Nørgaard, Børge Sundahl, Palle Hansen og Vitus Jordan. Alle blev genvalgt. I ulige år vælges 3 medlemmer og i lige år vælges 2-4 medlemmer.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Poul Petersen valgt som revisor og Karen Fokdal valgt som revisorsuppleant.
  8. Eventuelt. Ingen bemærkninger.

 Genralforsamlingen sluttede kl. 21.30